Εκτύπωση

Η αναγνώριση του εκτός γάμου τέκνου από τον πατέρα του και η προσβολή αυτής (Μέρος Α’)

Συγγραφέας: Γιώργος Γιαγκουδάκης.... Δημοσίευση στη κατηγορία Άρθρα αναγνωστών

Σας άρεσε το άρθρο?
(2 ψήφοι, μέση τιμή 5.00 από τα 5 αστέρια)

lawΟ πατέρας μπορεί σύμφωνα με το νόμο να αναγνωρίσει εκούσια ότι το παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο κατάγεται από αυτόν, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

Πρόκειται για το θεσμό της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου στο οικογενειακό δίκαιο μετά το ν. 1329/1083 με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1475 - 1478 και 1484 του Αστικού Κώδικα.

Απαραίτητη προϋπόθεση εκούσιας αναγνώρισης είναι το τέκνο που αναγνωρίζεται να έχει την ιδιότητα ενός τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο, δηλαδή ενός τέκνου που δεν καλύπτεται από το (μαχητό) τεκμήριο καταγωγής από το γάμο (άρθρο 1465 παρ. 1 ΑΚ) είτε γιατί γεννήθηκε από την αρχή από άγαμη μητέρα, είτε γιατί έπαυσε εκ των υστέρων να καλύπτεται από το τεκμήριο, λόγω επιτυχούς προσβολής της πατρότητας, καθώς και τέκνου που δεν έχει ήδη αναγνωρισθεί ως τέκνο άλλου πατέρα.

 

Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του, που δεν λύθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το σύζυγο της μητέρας, έστω κι αν αυτό συνελήφθη κατά το χρόνο της διαστάσεως των συζύγων. Αναγνώριση τέκνου που έχει υπέρ αυτού το τεκμήριο καταγωγής από γάμο, δεν συνιστά αναγνώριση κατά το νόμο και, αν γίνει, είναι, κατά μία άποψη, άκυρη, κατ` άλλη άποψη ανυπόστατη, αφού ελλείπει η προϋπόθεση του πραγματικού στοιχείου της εκουσίας αναγνώρισης. Επομένως η αναγνώριση πρέπει να επαναληφθεί μετά την προσβολή της πατρότητας και αφού γίνει αμετάκλητη η σχετική απόφαση για την προσβολή.

Δεν είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του αυτό που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση του, διότι το τέκνο αυτό τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας του, εωσότου ασκηθεί και γίνει δεκτή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση αγωγή για την προσβολή της πατρότητας αυτού.

Πριν από το χρονικό αυτό σημείο ανατροπής του τεκμηρίου το τέκνο που καλύπτεται από το τεκμήριο αυτό δεν μπορεί να αναγνωριστεί εκούσια ή δικαστικά από τρίτο πρόσωπο, τυχόν δε αναγνώρισή του δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.

Η αναγνώριση προ της επιτυχούς προσβολής πατρότητας με αμετάκλητη απόφαση είναι ανυπόστατη. Το ίδιο συμβαίνει όταν το αναγνωριζόμενο τέκνο έχει ήδη αναγνωρισθεί έγκυρα με εκούσια ή δικαστική αναγνώριση. Είναι δυνατή η εκούσια αναγνώριση υιοθετημένου τέκνου. Η αναγνώριση του τέκνου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρόνο, είτε το παιδί είναι ανήλικο, είτε ενήλικο, ακόμη και κυοφορούμενο, υπό την αίρεση ότι θα γεννηθεί ζωντανό. (επέλευση αποτελεσμάτων από το χρόνο γέννησής του). Επιτρεπτή η αναγνώριση ακόμη και μετά το θάνατο του τέκνου.

Αυτός που προβαίνει σε εκούσια αναγνώριση θα πρέπει να είναι ο φυσικός πατέρας και να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που ο πατέρας έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ή έχει κηρυχθεί σε αφάνεια τότε η αναγνώριση του τέκνου μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά πατρικής γραμμής από κοινού ή χωριστά.

Η δήλωση αναγνωρίσεως είναι προσωπική (αυτοπρόσωπη), μονομερής, μη απευθυντέα (δεν απαιτείται να απευθυνθει σε κάποιον), προαιρετική και εκούσια, δηλαδή δεν μπορεί να εξαναγκασθεί ο πατέρας σε αυτήν ή να καταδικασθεί σε αποζημίωση αν δεν προβεί σε δήλωση αναγνώρισης. Επίσης η δήλωση έχει διαπλαστικό χαρακτήρα (διαπλάσσει νέα έννομη κατάσταση) και κατά συνέπεια δεν υπόκειται σε ανάκληση.

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σ` αυτό και η μητέρα.

Η αναγνώριση από τον πατέρα ή τους γονείς του γίνεται με αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή με διαθήκη. Διαφορετικά υπάρχει ανυπόστατη αναγνώριση.

Η συμβολαιογραφική Συναίνεση του άνδρα σε τεχνητή γονιμοποίηση, που προβλέπεται στο άρθρο 1456 § 1 εδ. β, επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης. Η αντίστοιχη Συναίνεση της γυναίκας ισχύει και ως συναίνεσή της στην εκούσια αναγνώριση.

“Αρθρο 1456-Κάθε ιατρική πράξη που αποβλέπει στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου, διενεργείται με την έγγραφη Συναίνεση των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο. Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η Συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η Συναίνεση ανακαλείται με τον ίδιο τύπο μέχρι τη μεταφορά των γαμετών ή των γονιμοποιημένων ωαρίων στο γυναικείο σώμα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1457, η Συναίνεση θεωρείται ότι ανακλήθηκε, αν ένα από τα πρόσωπα που είχαν συναινέσει πέθανε πριν από τη μεταφορά.”

Αν το τέκνο έχει πεθάνει, η αναγνώριση ενεργεί υπέρ των κατιόντων του. Η Συναίνεση της μητέρας, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 1475, παρέχεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Είναι εκούσια και προαιρετική, μη απευθυντέα και απολύτως προσωπικού χαρακτήρα. Οι δηλώσεις της αναγνώρισης και της Συναίνεσης γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Ανάκληση των δηλώσεων είναι ανίσχυρη. Χωρίς τη συναίνεση της μητέρας η εκούσια αναγνώριση είναι άκυρη. Η τυχόν μεταγενέστερη συναίνεση της μητέρας για αναγνώριση του τέκνου από τον πατέρα ισχυροποιεί αναδρομικά την αναγνώριση. Αν υπάρχει άρνηση συναίνεσης της μητέρας μπορεί να κινηθεί διαδικασία δικαστικής αναγνώρισης του τέκνου με αγωγή του πατέρα ή στη περίπτωση άρθ. 1475 παρ. 2 Α.Κ. του παππού ή της γιαγιάς πατρικής γραμμής σε περίπτωση αναγνώρισης από αυτούς (θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα πατέρα ή αφάνεια).

Δικαίωμα έχει η μητέρα να αρνηθεί τη συναίνεση αν εκείνος που θέλει την αναγνώριση δεν είναι ο βιολογικός πατέρας. Η συναίνεση της μητέρας απαιτείται πάντοτε, είτε ενώπιον συμβολαιογράφου ή είτε με διαθήκη με επιφύλαξη άρθ. 1475 παρ. 2 ΑΚ. "Η συμβολαιογραφική Συναίνεση του άνδρα σε τεχνητή γονιμοποίηση, που προβλέπεται στο άρθρο 1456 § 1 εδ. β, επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης. Η αντίστοιχη Συναίνεση της γυναίκας ισχύει και ως συναίνεσή της στην εκούσια αναγνώριση."

Αν η μητέρα έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα ή έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα.

 

Γιώργος Γιαγκουδάκης
Δικηγόρος Καβάλας

Giagkoudakis

Διαζύγια - Ποινικά - Ιντερνετ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Share

2009©Kavalacity.net